Motofirma.pl Firmy motoryzacyjne giełda auta opinie
Firmy Motoryzacyjne Miasta Firmy Motoryzacyjne Branże Firmy Motoryzacyjne Alfabetycznie
Katalog firm:
Informacja motoryzacyjna
2012-12-17

Jak przygotowa? silniki diesla do zimy?

Kategoria: Technika

Zagłosuj na tą informację jeśli uważasz, że jest ważna !
0
diesel-engine.jpg
Silniki diesla ciesz? si? nies?abn?c? popularno?ci? w?ród kierowców. Obecnie s? to jednostki bardzo zaawansowane technologicznie, które parametrami nie ust?puj? silnikom benzynowym. Ze wzgl?du na ich specyficzn? budow? wymagaj? jednak odpowiedniej eksploatacji szczególnie podczas zimowych mrozów. Co zrobi?, aby w tym trudnym czasie bez problemu uruchamia? naszego diesla? Wystarczy przestrzega? kilku podstawowych zasad.

Silnik wysokopr??ny , znakomity wynalazek Rudolfa Diesla od momentu opatentowania go
w 1893 roku bra? wielki udzia? w rozwoju motoryzacji. W latach siedemdziesi?tych ubieg?ego wieku silnik z zap?onem samoczynnym by? domen? wy??cznie samochodów ci??arowych, maszyn budowlanych, okr?tów i nap?dów stacjonarnych. Ch?tnie wykorzystywano go ze wzgl?du na wysok? trwa?o?? oraz znacznie wy?sz? sprawno?? w stosunku do silników z zap?onem iskrowym potocznie zwanych "benzyniakami".
Lata osiemdziesi?te przynios?y jednak istotne zmiany. Diesel zawita? pod maski samochodów dostawczych i stopniowo do samochodów osobowych. Konstrukcje z lat osiemdziesi?tych by?y niedoskonale, cechowa?y si? s?ab? dynamik?, nisk? moc? i stwarza?y problemy zim?.  
Przez ostanie trzydzie?ci lat konstruktorzy w?o?yli wiele wysi?ku w rozwój tych jednostek
i wspó?czesne diesle nie maj? ju? kompleksów dynamiki czy kultury pracy w stosunku do ich benzynowych odpowiedników. Do dzi? g?ównym kryterium wyboru rodzaju nap?du
w samochodzie pozostaj? koszty utrzymania, gdzie diesle wygrywaj? przez znacznie mniejsz? konsumpcj? paliwa.   
 
Z czym jednak musi liczy? si? u?ytkownik, który wybiera tego typu nap?d?

Silnik diesla w zimie
Silnik wysokopr??ny cechuje si? wy?sz? sprawno?ci? ni? te zasilane benzyn? – znacznie wi?cej powsta?ej w nich energii ze spalania paliwa jest zamieniana na energi? mechaniczn? ni? na straty cieplne. W praktyce oznacza to, ?e nowoczesny diesel rozgrzewa sie znacznie wolniej ni? te starej generacji lub benzynowe silniki, dlatego bez dodatkowego dogrzewacza osi?ga optymaln? temperatur? pracy dopiero po przejechaniu ok. 10-15 km. W zwi?zku z tym diesle nie toleruj? krótkich tras, bo znacz?co obni?a to ich trwa?o??.
 
„Rozruch przy temperaturze minus 25 st. C to prawdziwe wyzwanie nawet dla sprawnej jednostki. To w?a?nie zim? dadz? o sobie zna? wszelkie zaniedbania i dlatego musimy odpowiednio przygotowa? si? do nadchodz?cej, trudnej aury” – mówi Robert Pucha?a z Grupy Motoricus S.A.

Na co zwraca? uwag??
Jednym z najwa?niejszych elementów diesla s? ?wiece ?arowe, których zadaniem jest rozgrzanie komory spalania do temp. ok. 600 st. C. Olej nap?dowy musi zapali? si? samoczynnie, gdy? w silniku diesla nie ma czynnika inicjuj?cego jakim jest iskra w silniku benzynowym, dlatego z?y stan ?wiec ?arowych mo?e uniemo?liwi? uruchomienie samochodu.

Najcz?stszym problemem utrudniaj?cym rozruch, ale równie? powoduj?cym cz?sto zatrzymanie silnika wysokopr??nego po kilku minutach pracy jest brak dop?ywu paliwa. Podczas przep?ywu oleju nap?dowego przez mikropory filtra paliwa w ujemnych temperaturach dochodzi do wytr?cania si? parafiny, która skutecznie blokuje przep?yw. Z tego powodu filtr paliwa powinni?my wymieni? przed nastaniem mrozów. Je?li jednak nie zdecydujemy si? na ten zabieg pami?tajmy o usuni?ciu wody
z odstojnika filtra tak, aby nie powsta? korek lodowy.

Innym bardzo wa?nym elementem w pojazdach nap?dzanym silnikami wysokopr??nymi jest akumulator. Wielu u?ytkowników zapomina, ?e baterie tak?e posiadaj? swoje ograniczenia. Dla przyk?adu w instrukcji obs?ugi pewnego samochodu dostawczego mo?emy przeczyta?
o dwóch wersjach:
a/ gwarancja rozruchu do -15 st. C,
b/ gwarancja rozruchu do -25 st. C (wersja ze ?wi?c? p?omieniow? i dwoma akumulatorami).
 
Dla ?atwiejszej eksploatacji diesli znaczenie ma równie? tankowanie paliwa przystosowanego do ujemnych temperatur. W sklepach motoryzacyjnych mo?na kupi? dodatki do oleju nap?dowego tzw. depresatory, które obni?aj? temperatur? m?tnienia paliwa. ?rodki te obni?aj? skutecznie punkt blokady filtra o 2 do 3 st. C, jednak warunkiem jest to, aby zosta?y dodane zanim pojawi? si? jakiekolwiek problemy, tzn. przed koncentracj? kryszta?ów parafiny.
Kierowcy cz?sto na w?asn? r?k? staraj? si? polepszy? zim? w?asno?ci oleju nap?dowego dodaj?c benzyn? niskooktanow?, naft? czy denaturat. Obecnie wi?kszo?? producentów samochodów zaleca stosowanie ON wg normy EN590 i nie akceptuje ?adnych dodatków chemicznych ze wzgl?du na mo?liwe uszkodzenia uk?adu wtryskowego. Jedynym sensownym rozwi?zaniem pozostaj? podgrzewacze filtra paliwa, a w przypadku ekstremalnie niskich temperatur równie? zbiornika
i przewodów doprowadzaj?cych. Przed dokonaniem zakupu samochodu z dieslem warto zatem sprawdzi?, czy wyposa?ony jest on w takie rozwi?zanie. Je?li  nie,  takie urz?dzenie mo?emy dokupi? na rynku. Jest proste w monta?u i skuteczne w eksploatacji.
 
Co jednak zrobi?, kiedy problem ju? zaistnia?, a auto odmawia wspó?pracy i nie daje si? uruchomi?? Pozostaje ciep?y gara? – co najmniej na kilka godzin lub dora?nie urz?dzenie zapewniaj?ce nadmuch ciep?ego powietrza skierowane pod nadzorem w stron? filtra paliwa, aby rozpu?ci? zgromadzona parafin?.
Pami?tajmy te? o tym, i? ka?dy zimny rozruch silnika powoduje jego zu?ycie odpowiadaj?ce kilkuset kilometrom jazdy autostrad?! Dlatego zanim zdecydujemy si? na uruchomienie zamarzni?tego silnika, rozwa?my podró? komunikacj? miejsk?.


Źródło: Motoricus SA
Dodaj do: Del.icio.us Gwar.pl Linkr.pl Wykop.pl
Lista aktualności
Komentarze [1]
 
1.
Autor: ~jednooki pirat 01:38:29
2012-12-20
Oddaj głos na ten komentarz ! Głosów:
0
 
OSTRZEŻENIE: Wszystkie komentarze są monitorowane. Nie obrażaj nikogo, pisz na temat i sprawdź pisownię. Niepodporządkowanie się do tych zasad będzie się wiązało z usunięciem twojej wiadomości.

Nie posiadając konta możesz pisać komentarze wyłącznie jako gość.
Możesz zarezerwować swój nick nadając mu hasło. Nikt inny nie będzie mógł go używać.
Nick:
Hasło:
Słowo z obrazka:
Wyszukiwarka firm
szukaj np.: poniatowskiego, 2t, blacha, sprężarkowe
Nowości z kraju i ze świata

Sport

2015-02-04
SPRT 2.jpg
Łotewski Rajd Liepaja - druga runda Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC) - będzie pierwszym startem Subaru Poland Rally Team w sezonie 2015. Zgłoszona w klasyfikacji ERC2 oraz zespołowej załoga Dominik Butvilas/Kamil Heller wystąpi w dobrze sobie znanej Subaru Imprezie STI. Dla litewskiego kierowcy...

Informacja
2015-02-02

Informacja
2014-09-23

Ciekawostka
2014-08-27

Informacja
2014-08-27

Informacja
2014-02-14

Informacja
2013-09-24

Ciekawostka
2013-06-04

Nowość
2013-06-04

Informacja
2013-02-26
Sonda: Czy zapinasz pasy podczas jazdy ?
Aby oddać głos
kliknij na wybranej
odpowiedzi.
Katalog firm:
Firmy Motoryzacyjne Miasta Firmy Motoryzacyjne Branże Firmy Motoryzacyjne Alfabetycznie
Szukaj firm na mapie
Zapraszamy do odwiedzenia działów:
Tagi firmowe

ZAMIENNE   akcesoria   aut   auto   bielsko   bielsko-biała   blacharstwo   części   diagnostyka   kraków   lakiernictwo   mechanika   montaż   naprawa   naprawy   nowe   oleje   opon   opony   osobowe   osobowych   pojazdowa   pojazdów   pomoc   salon   samochodowa   samochodowe   samochodowy   samochody   samochodów   service   serwis   sklep   sprzedaż   transport   usługi   używane   warsztat   wulkanizacja   wymiana

regulamin | polityka prywatności | praca | kontakt | reklama | seo