Regulamin portalu
Regulamin - święta rzecz ! :)
Rozpoczęcie korzystania z serwisu Motofirma.pl równoznaczne jest z akceptację przez Państwa zasad przewidzianych w poniższym regulaminie oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu i to według stanu treści regulaminu z chwili wchodzenia (logowania się) do serwisu, co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych jednostronnie do regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia serwisu.

I. Właściciel portalu oraz zakres regulaminu


1.Właścicielem oraz Administratorem portalu "Motofirma.pl" jest firma : "Labre s.c. Michał Chabałowski, Krzysztof Zaborowski", mająca swoją siedzibę pod adresem : 43-300 Bielsko Biała, ul. Lubelska 55, posiadająca NIP: 937-26-44-856, REGON: 241894611, zwana dalej Labre.

2.W ramach portalu Labre świadczy bezpłatne usługi polegające na możliwości założenie konta użytkownika, przez osoby prywatne oraz dostępu do panelu administracyjnego umożliwiającego interaktywne korzystanie z portalu Motofirma.pl.

3.Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania, likwidacji i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika prywatnego oraz dostępu do usług interaktywnych.

4. W ramach portalu Labre świadczy dla firm usługi polegające na możliwości założenie konta płatnego, reklamowego oraz dostępu do panelu administracyjnego umożliwiającego interaktywne korzystanie z portalu Motofirma.pl. Opłaty za płatne konta firmowe są uwzględnione w cenniku portalu.

5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników portalu oraz prawa i obowiązki Labre.

II. Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z usług Serwisu


1. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny i możliwy po rejestracji i założeniu konta w Serwisie, co dokonywane jest poprzez zrealizowanie procedury rejestracji bądź jest możliwy po podpisaniu formualarza zgłoszeniowego z przedstawicielem Labre (dotyczy firm). Użytkownik serwisu będąc na jego stronach akceptuje regulamin .

2. Rejestracja w Serwisie lub podpisanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na:
- posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (tutaj: internet) w celu wykonywania usług Serwisu
- akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie
- przetwarzanie jego danych osobowych przez Labre w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu.
- otrzymywanie informacji handlowej od Labre .

3. Korzystanie z Serwisu i jego poszczególnych usług, możliwe jest po podaniu przez Użytkownika wymaganych danych - login i hasło.

4. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez wysłanie mailem na adres redakcja@motrofirma.pl prośby o usunięcie konta z podanym loginem. Po weryfikacji przez Labre, konto zostane usunięte w ciągu 48 godzin (roboczych).

III. Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu to:


1. Posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,przeglądarka internetowa Mozilla Firefox (rekomendowana prze Labre) od wersji1.5, Opera, od wersji 8, Internet Explorer od wersji 6.0 oraz inne kompatybilne przeglądarki, akceptacja przez przeglądarkę internetową plików "cookies", które zawierają informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkowników, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Pliki "cookies", przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki internetowej, mogą zostać odczytane nie tylko przez serwer internetowy Serwisu, lecz także przez inne urządzenia, serwery i osoby działające w sieci internet. Mechanizm plików "cookies" jest powszechnie wykorzystywany przez wiele serwisów internetowych. Brak akceptacji plików "cookies" nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, lecz w znacznym stopniu może wpłynąć na jego dysfunkcje.

2. Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu, a także każdy Użytkownik we własnym interesie powinien zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na konto Użytkownika i dokonywać w nim nieautoryzowanych zmian, za co Labre nie ponosi odpowiedzialności.

3. Labre może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Labre oraz podmiotów trzecich.

4. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Labre.

O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Labre zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie lub w Cenniku.

5. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Labre, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

6. Administrator nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Labre lub podmiotów z nim kooperujących.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

IV. Zasady użytkowania kont - postanowienia ogólne.


1. Niedozwolone jest zamieszczanie w we wszelkich miejscach dostępnych na łamach Serwisu treści i załączników garficznych i innych, niezgodnych z prawem, nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści o charakterze lub oddźwięku wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych, treści naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem;

2. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania treści i załączników bez podania przyczyny, jeżeli naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane na łamach serwisu treści, ich prawdziwość, aktualność.

3. Tylko Użytkownicy, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym motofirma.pl, mogą publikować, edytować oraz kasować swoje teksty i załączniki na stronach motofirma.pl. Goście portalu mają dostęp do przeglądania informacji oraz do zamieszczania komentarzy jak i do udziału w sondach na ogólnych zasadach, przyjętych w sieci internet.

4. Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na motofirma.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Labre nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na motofirma.pl.

5. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania.

6. Konto Użytkownika nie powinno przekraczać 50 MB, w przypadku przekroczenia limitu , Labre zastrzega sobie prawo do interwencji mającej na celu ograniczenie miejsca zajmowanego przez konto danego Użytkownika, w przypadku nagminnego przekraczania limitu, Labre ma prawo zablokować konto.

7. Pojedynczy załącznik nie może przekraczać 800 kB, pliki większe nie będą obsługiwane przez portal.

V. Zasady użytkowania dla osób prywatnych, konta darmowe.


Obowiązują zasady omówione w punkcie "IV. Zasady użytkowania kont - postanowienia ogólne", ponadto :

1. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników prywatnych przekazów reklamowych, z wyjątkiem Użytkowników, którzy zamównili i opłacili reklamę w portalu.

VI. Zasady użytkowania dla firm, konta płatne.


Obowiązują zasady omówione w punkcie "IV. Zasady użytkowania kont - postanowienia ogólne", ponadto :

1. Założenie konta firmowego następuje poprzez :
a) wypełnienia formularza zgłoszeniowego po kliknięciu na opcję "dodaj firmę"
b) podpisanie formularza zgłoszeniowego bezpośrednio z pracownikiem Labre

Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 48 godzin roboczych od momentu otrzymania. Konto zostaje aktywowane przez Administratora portalu i na adres mailowy podany w zgłoszeniu przesyłany jest login i hasło potrzebne do logowania. Labre może pomóc użytkownikowi w opracowaniu graficznym i merytorycznym treści konta płatnego, na podstawie materiałów dostarczonych przez Użytkownika.

2. Do 7 dni od aktywacji konta użytkownik może wnosić o uzupełnienienie informacji podanych w koncie lub zmiany graficzne. Użytkownik nie ma prawa żądać od Labre wykonania bezpłatnie zaawansowanych działań graficzno programistycznych. Labre wykonana bezpłatnie opracowwania topu reklamowego firmy (jpg), wprowadzi teksty do poszczególnych zakładek oraz zdjęcia lub inne załączniki. Wszystkie materiały dostarcza Użytkonik zamawiający konto. Labre wprowadzi maksymalnie 100 załączników. Labre nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do dostarczonych przez użytkownika materiałów. Użytkonik może samodzielnie zarządzać swoim kontem z tytułu uprawnień jakie daje mu panel administracyjny przypisany do konta. Labre nie ponosi odpowiedzialności za treść publikownych informacji. Jednocześnie zaznacza sobie prawo do blokowania treści usuwania, lub nawet blokady konta w przypadku łamania zasad regulaminu.

3. Wysokość opłat za konta płatna podana jest w cenniku, jednocześnie Labre zastrzega sobie prawo do promocji, rabatów i indywidulanych negocjacji cen z poszczególnymi Użytkownikami kont firmowych.

Użytkownik zobowiązanay jest do uiszczenia opłaty gotówką lub przelewem na konto Labre w wysokości i terminie ustalonym z Labre, na podstawie faktury Vat. W przypadku zalegania z opłatami Labre podejmie kroki mające na celu wyegzekwowanie należności, tj :
- pisemne upomnienie
- ostateczne wezwanie do zapłaty
- czasowa blokada konta
- usunięcie konta
- skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej
- skierowanie sprawy do właściwego organu sądowego

VII. Ochrona danych osobowych


W związku z uczestnictwem w Serwisie w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator, czyli Labre. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Administratora, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, zakres uprawnień Użytkowników i obowiązków Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyjaśnione i uregulowane zostały w Załączniku Nr 1 do Regulaminu zatytułowanym "Polityka Prywatności".

VIII. Zmiany Regulaminu i jego dostępność


Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika z Serwisu.

IX. Postanowienia końcowe


Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.

Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.

Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

 
Wyszukiwarka firm
szukaj np.: świętokrzyskie, zjazdówki
Szukaj firm na mapie
Zapraszamy do odwiedzenia działów:
Katalog firm:
Firmy Motoryzacyjne Miasta Firmy Motoryzacyjne Branże Firmy Motoryzacyjne Alfabetycznie
Tagi firmowe

ZAMIENNE   akcesoria   aut   auto   bielsko   bielsko-biała   blacharstwo   części   diagnostyka   kraków   lakiernictwo   mechanika   montaż   naprawa   naprawy   nowe   oleje   opon   opony   osobowe   osobowych   pojazdowa   pojazdów   pomoc   salon   samochodowa   samochodowe   samochodowy   samochody   samochodów   service   serwis   sklep   sprzedaż   transport   usługi   używane   warsztat   wulkanizacja   wymiana

Copyright 2005-2014 Motofirma.pl ™ regulamin | polityka prywatności | praca | kontakt | reklama | seo