Motofirma.pl Firmy motoryzacyjne giełda auta opinie

 Rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego Ekspert
Wyszukiwarka firm
szukaj np.: zamienne, ślaski, neoplan, autospa, dakar
  O firmie     Promocje     Oferta     Galeria     Giełda     Kontakt  
          Informacje o firmie

Opis dzia?alno?ci

EKSPERT to profesjonalne us?ugi w zakresie rzeczoznawstwa pojazdów, maszyn i urz?dze? technicznych. Nasza dzia?alno?? ukierunkowana jest na konkretne i rzeczywiste potrzeby Klientów, a jako jednostka niezale?na, oferujemy specjalistyczn? wiedz? i atrakcyjne us?ugi wybiegaj?ce ponad standardowe rozwi?zania.

Nasze us?ugi kierujemy do szerokiego grona odbiorców, poszukuj?cych solidnego i rzetelnego partnera, którego opinia mo?e okaza? si? niezwykle pomocna przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

 

OFERTA:

Jeste?my niezale?n? jednostk? oferuj?c? profesjonalne us?ugi z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego i ruchu drogowego. Istot? naszej dzia?alno?ci jest specjalistyczna wiedza i szeroki wachlarz us?ug, skierowanych do firm ubezpieczeniowych, banków, kancelarii prawnych, instytucji pa?stwowych, przedsi?biorstw, osób fizycznych oraz wsz?dzie tam, gdzie niezb?dne s? wysokie kwalifikacje w zakresie likwidacji szkód.

 

Dok?adamy wszelkich stara?, aby realizowane przez nas us?ugi by?y na najwy?szym poziomie, dlatego wi?kszo?? zlece? wykonujemy w ci?gu 24-48 h od momentu ich przyj?cia. Dzia?amy g?ównie na terenie województwa ?l?skiego, jednak dzi?ki ?cis?ej wspó?pracy z biurami terenowymi Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, jeste?my w stanie podj?? si? realizacji nawet najtrudniejszych wyzwa? na terenie ca?ego kraju.

 

Naszym Klientom oferujemy us?ugi z zakresu:

* opiniowania i oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn, urz?dze?, linii produkcyjnych do celów gwarancyjnych, reklamacyjnych, lub odszkodowawczych.
* ustalania warto?ci rynkowej pojazdów, maszyn, urz?dze? i linii produkcyjnych, w szczególno?ci w celu ich przed?o?enia do urz?dów, banków, Towarzystw Ubezpieczeniowych, a tak?e do celów gospodarczych, jak i windykacyjnych i egzekucyjnych.
* ustalania parametrów technicznych i identyfikacyjnych w celu prze?o?enia stosownej opinii, koniecznej przy rejestracji samochodów nietypowych.
* ustalania kosztów napraw, oraz wydawanie opinii w zakresie dotychczasowych remontów pojazdów, maszyn, urz?dze?, oraz linii produkcyjnych do celów weryfikacyjnych.
* litra?owania pojazdów i maszyn do celów porównawczych i weryfikacyjnych.
* opiniowanie w zakresie pojazdów zabytkowych i unikatowych.
* doradztwo techniczne,
* ekspertyzy z zakresu ruchu drogowego,
* likwidacja szkód komunikacyjnych.

 

ZESPÓ?:

Nasi Rzeczoznawcy posiadaj? wy?sze wykszta?cenie techniczne, oraz stosowne uprawnienia, potwierdzone wpisem na list? rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Oprócz podstawowych uprawnie?, eksperci posiadaj? tak?e certyfikaty kompetencji, wydane przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzaj?ce fachowe przygotowanie w takich obszarach jak: technika samochodowa, rekonstrukcja wypadków, zdarze? i kolizji drogowych, a tak?e wycena warto?ci oraz kosztów i jako?ci napraw pojazdów.

Rzeczoznawcy dysponuj? równie? uprawnieniami  do wyceny maszyn i urz?dze? nadane przez Instytut Bada? i Ekspertyz Naukowych,  s?  bieg?ymi  s?dowymi oraz skarbowymi. Nasz zespó? to tak?e ludzie o rzadkich kwalifikacjach z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych.

Wszystko to daje rzetelne podstawy by s?u?y? Pa?stwu pomoc? w rozwi?zywaniu problemów z dziedziny rzeczoznawstwa samochodowego i maszynowego.

                                      

                                                           ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY

 

 

Opis dzia?alno?ci

2013-09-10
 

Promocje firmowe
Promocja dla klientów serwisu Moto Firma
 Na hasło "moto firma" udzialamy 10% rabatu na nasze usługi.                                                             ZAPRASZAMY !!!   Promocja ważna do 31.12.2013r. ...
Tagi firmowe

ekspert   expertruchomości   komunikacyjnej   kosztorys   maszyn   maszynowy   naprawy   opinia   rzeczoznawca   samochodowy   samochodu   samochód   szkody   techniczna   unikatowy   urządzenia   weryfikacja   wycena   zabytkowy

Rzeczoznawcy samochodowi


Katalog firm:
Firmy Motoryzacyjne Miasta Firmy Motoryzacyjne Branże Firmy Motoryzacyjne Alfabetycznie
regulamin | polityka prywatności | praca | kontakt | reklama | seo